Algemene Voorwaarden Willem&Drees BV

 

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, vermeld op de website postcodeloterij.willemendrees.nl

1.2 Bestelprocedure: de procedure, die Klant telefonisch, aan huis of via de Website doorloopt, om een Product te bestellen.

1.3 Klant: de wederpartij van Willem&Drees met wie Willem&Drees een Overeenkomst aangaat.

1.4 Overeenkomst: overeenkomst inzake de koop en levering van een Product, waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken.

1.5 Partijen: Willem&Drees en Klant gezamenlijk.

1.6 Product: zaken, welke Willem&Drees op haar Website of huis aan huis aanbiedt, welke Klant kan bestellen.

1.7 Website: de website van Willem&Drees, te vinden onder de URL http://postcodeloterij.willemendrees.nl.

1.8 Willem&Drees: de partij (=Willem&Drees B.V. statutair gevestigd te Cothen, KvK 32146549) welke zich bedient van de Algemene Voorwaarden, tevens wederpartij van Klant.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Op alle Overeenkomsten, (e-mail) nieuwsbrieven, de Website, de Bestelprocedures alsmede contacten en/of (rechts)handelingen tussen Partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een Overeenkomst zijn uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

 

Artikel 3 Aanbod en totstandkoming Overeenkomst

3.1 Het aanbod van Willem&Drees bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten en/of diensten. De bedrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Klant mogelijk te maken. Als Willem&Drees gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Willem&Drees niet.

3.2 De op de Website aangeboden Producten (al dan niet in abonnementsvorm) met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door Klant kan worden aanvaard hetzij rechtstreeks aan Willem&Drees of door de gehele Bestelprocedure te doorlopen en te voltooien. De Overeenkomst kan zowel mondeling, schriftelijk als elektronisch worden gesloten. Willem&Drees bevestigt de totstandkoming van de Overeenkomst schriftelijk of elektronisch aan de Klant.

3.3 Willem&Drees geeft geen garantie, dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten en/of omissies is. Druk- en zetfouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen een grond zijn om de Overeenkomst geen gestand te doen geven. Indien Willem&Drees hiertoe besluit zal zij dit onverwijld aan Klant laten weten.

3.4 Indien om welke reden dan ook, daar onder begrepen de situatie als in de laatste zin van voorgaand lid bedoeld, de Overeenkomst niet tot stand is gekomen, of is ontbonden, draagt Willem&Drees er zorg voor dat eventuele vooruitbetaling door Klant, zo spoedig mogelijk wordt terugbetaald aan Klant. Deze terugbetaling vindt in ieder geval plaats binnen dertig (30) dagen.

3.5 Willem&Drees is gerechtigd zonder opgaaf van redenen een verzoek tot het aangaan van een Overeenkomst te weigeren, dan wel aanvullende voorwaarden aan het sluiten van de Overeenkomst te verbinden. Willem&Drees behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst op te zeggen indien Klant zich niet houdt aan de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

3.6 Willem&Drees is gerechtigd om te bepalen in welke postcodegebieden Producten worden geleverd. Het kan voorkomen, dat Klant wordt afgewezen doordat Willem&Drees niet in het betreffende postcodegebied levert.

3.7 In het geval dat de Overeenkomst een abonnement op de levering van Producten betreft, dan is dit abonnement direct opzegbaar door zowel Klant als Willem&Drees. Opzegging van het abonnement kan wekelijks tot woensdagmiddag 13.00 uur voor de eerstvolgende levering op donderdag, vrijdag of zaterdag per e-mail. Bij opzegging van het abonnement voor woensdagmiddag 13.00 uur zal tot het eind van de betaalperiode levering plaatsvinden van de bestelde Producten.

3.8 Alle informatie die Klant tijdens de Bestelprocedure opgeeft, moet actueel en waarheidsgetrouw zijn.

3.9 Willem&Drees biedt veelal Producten van het seizoen aan hierdoor kan het aanbod aan Producten wekelijks wisselen.

3.10 De Producten van Willem&Drees zijn gericht op eindverbruikers in Nederland en de Producten zijn uitdrukkelijk niet bestemd voor doorverkoop. Alleen bestellingen van huishoudelijke grootte worden aangenomen.

 

Artikel 4 Prijzen en betaling

4.1 Prijzen zoals genoemd op de Website zijn in Euro’s en inclusief BTW en exclusief verzend- en afleverkosten, tenzij uitdrukkelijk anders is weergegeven.

4.2 De prijzen van de Producten zijn sterk fluctuerend. Willem&Drees is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen.

4.3 Willem&Drees is gerechtigd de abonnementstarieven te wijzigen, onder meer (maar niet gelimiteerd tot) op basis van het Consumenten Prijs Index cijfer (CPI) vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Elke voorgenomen abonnementstariefverhoging zal uiterlijk één (1) kalendermaand voor de inwerkingtreding daarvan op de Website worden gepubliceerd en is van toepassing op alle lopende Overeenkomsten.

4.4 De door Klant verschuldigde bedragen worden door middel van iDeal betaling voldaan.

 

Artikel 5 Levering en Leveringstermijn

5.1 De leveringstermijnen, zoals vermeld op de Website en in de bevestigingsmail van de bestelling, zijn indicatief.

5.2 Willem&Drees spant zich tot het uiterste in deze indicatief afgegeven leveringstermijnen te realiseren.

5.3 Levering van Producten vindt plaats op donderdag, vrijdag of zaterdag.

5.4 Leveringen vinden plaats op het door Klant tijdens de totstandkoming van de Overeenkomst opgegeven adres. Wijzigingen in het afleveringsadres kunnen doorgegeven worden via het persoonlijke profiel op de Website. Het gewijzigde adres dient uiterlijk voor woensdagmiddag 13 uur voor de volgende bezorging ingevuld te zijn.

5.5 Indien op het beoogde moment van levering door de bezorger noch Klant noch een door hem aangewezen persoon op het afleveradres aanwezig is dan wel de Klant of bovenbedoelde aangewezen persoon de Producten niet in ontvangst kan of wil nemen, dan staat Willem&Drees vanaf dat ogenblik niet meer garant voor de kwaliteit van de Producten.

5.6 Indien persoonlijke overdracht van Producten niet mogelijk is, kan aan de Overeenkomst worden voldaan door de Producten voor de deur van het afleveradres te plaatsen. Zodra de Producten voor de deur staan, is Willem&Drees vanaf dat ogenblik niet meer verantwoordelijk voor de kwaliteit van de Producten.

5.7 Willem&Drees brengt Klant voor de levering op de hoogte indien een Product uit een levering van meerdere Producten niet leverbaar is.

5.8 Indien en voor zover Willem&Drees niet binnen dertig (30) dagen de bestelde Producten aan Klant kan leveren heeft Klant het recht, nadat Willem&Drees heeft laten weten de Overeenkomst niet binnen de hiervoor gestelde termijn te kunnen uitvoeren, om de Overeenkomst te annuleren. Artikel 3.4 is dan van overeenkomstige toepassing.

5.9 De Producten worden geleverd in kratten. Er zit geen statiegeld op de kratten. Willem&Drees stelt het op prijs, als de lege kratten bij een nieuwe levering door Klant retour worden gegeven aan de bezorger van Willem&Drees.

 

Artikel 6 Conformiteit en reclameren

6.1 Willem&Drees stelt alles in het werk om de versheid en de kwaliteit van de Producten te garanderen. Indien en voor zover naar mening van Klant de eigenschappen van de Producten niet voldoen aan de Overeenkomst treedt Klant in overleg met Willem&Drees. Aangezien de geleverde Producten veelal dagverse/gekoelde/bevroren Producten betreffen, worden de Producten niet door Klant teruggestuurd naar Willem&Drees.

6.2 Reclamatie is alleen mogelijk indien:

a Klant na ontvangst het geleverde onmiddellijk heeft geïnspecteerd en eventuele gebreken aan Willem&Drees vóór maandagochtend 8 .00 uur per email heeft laten blijken.

b. Klant hierbij minimaal naam, afleveradres en een beschrijving van het gebrek vermeldt;

c. Klant geen van de Producten van de levering heeft genuttigd, waarop Klant reclameert.

 6.3 Indien na onderzoek door Willem&Drees blijkt dat de eigenschappen van het Product wel voldoet aan de Overeenkomst zal Willem&Drees met Klant in overleg treden.

6.4 Indien na onderzoek van Willem&Drees blijkt dat de eigenschappen van het Product niet voldoet aan de Overeenkomst heeft Klant recht op een vervangend Product, mits nog leverbaar. Mocht het vervangende Product niet leverbaar zijn, dan heeft de Klant recht op: Restitutie van waarde van het Product hetgeen geldt als (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst waarbij de laatste zin van artikel 3.4 van overeenkomstige toepassing is.

6.5 Waar in het voorgaande lid wordt gesproken over de waarde van het Product, wordt bedoeld de in de Overeenkomst overeengekomen prijs.

6.6 Indien Klant het Product niet heeft ontvangen op donderdag/vrijdag/zaterdag en het ook niet bij de buren is achtergelaten dient Klant dit voor de eerstvolgende maandag voor 8.00 uur telefonisch aan Willem&Drees door te geven op nummer 0343-745059 of per mail naar vragen@willemendrees.nl. Willem&Drees kan in overleg met Klant treden over een mogelijke oplossing. Indien dit na deze tijd aan Willem&Drees wordt doorgegeven is Willem&Drees niet verantwoordelijk voor het aandragen van een oplossing.

6.7 Het recht om te reclameren vervalt, indien Klant de Producten niet op de afgesproken tijd en plaats in ontvangst neemt.

 

Artikel 7 Overmacht

7.1 Willem&Drees kan in geval van overmacht de verplichtingen die voortkomen uit de bestelling gedurende de overmachtsperiode uitstellen. Willem&Drees stelt Klant hiervan onmiddellijk na het intreden van de overmachtssituatie op de hoogte. In overleg tussen Partijen zal een nieuw tijdstip van levering worden afgesproken.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie is bepaald, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien waarop Willem&Drees geen invloed heeft kunnen uitoefenen.

 

Artikel 8 Verwerking persoonsgegevens

8.1 Indien en voor zover er persoonsgegevens verwerkt worden van Klant geldt deze verwerking slechts om:

a. de Overeenkomst te kunnen uitvoeren en gestand te kunnen doen geven;

b. Klant te informeren over de leveringen;

c. behoudens de beperking van het navolgende lid, Klant op de hoogte te stellen omtrent (nieuwe) Producten en diensten van Willem&Drees

8.2 Voor het sturen van commerciële uitingen via elektronische weg naar Klanten (zoals , doch niet uitsluitend nieuwsbrieven en sms-berichten) als in voorgaand lid onder c bedoeld, wordt aan Klant middels deze Algemene Voorwaarden toestemming gevraagd tijdens de Bestelprocedure van Willem&Drees. Bij toestemming door Klant zal Willem&Drees deze uitingen sturen.

8.3 Klant is te allen tijde gerechtigd kosteloos inzage te verkrijgen in haar persoonsgegevens en deze gegevens desgewenst door Willem&Drees aan te passen bij onjuistheden.

 

Artikel 9 Toepasselijk recht, klachten en geschillen

9.1 Indien en voor zover er sprake is van een klacht neemt Klant contact op met Willem&Drees, welk contact telefonisch, schriftelijk en per email kan. De contactgegevens welke daarvoor kunnen worden gebruikt staan onderaan deze Algemene Voorwaarden vermeld. Willem&Drees zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen dertig (30) dagen, reageren op een klacht als hiervoor bedoeld.

9.2 In geval van een geschil, zullen Partijen proberen deze in eerste instantie zelf op te lossen. Indien het onmogelijk gebleken is het geschil zelf op te lossen of met behulp van bemiddeling, zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van Willem&Drees.

9.3 Op de Overeenkomst en nadere daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. 

 

Artikel 10 Overige bepalingen

10.1 Willem&Drees is te allen tijde bevoegd deze Algemene Voorwaarden aan te passen. Lopende Overeenkomsten zullen na wijziging van de Algemene Voorwaarden onder de nieuwe voorwaarden worden nagekomen.

10.2 Indien en voor zover er voor de Bestelprocedure door Willem&Drees inloggegevens zijn verstrekt, draagt Klant zelf zorg voor deze gegevens. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en mogen onder geen beding worden overgedragen. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het onzorgvuldig omgaan met deze gegevens.

10.3 Alle intellectuele eigendomsrechten van de Website, waaronder begrepen teksten, afbeeldingen en logo’s berusten bij Willem&Drees. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Willem&Drees de op de Website vermelde informatie, logo’s en afbeeldingen openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken.